Books

Elmar R. Gruber

From the Heart of Tibet

The Biography of the Drikung Kyabgön Chetsang

Two Tibetan Books by His Holiness

The Drikung Kyabgön Chetsang

Masters of the Golden Rosary Lineage

Kyobpa Jigten Sumgön

Gongchig

Kyobpa Jigten Sumgön

Collected Works (Tibetan)

Phagmodrupa

Engaging by Stages in the Teachings of the Buddha

Ashoka

《直貢法王傳》前傳-延著佛跡

Hevajra Root Tantra (BUM-CHUNG NYIMA)

Author His Holiness the Drikung Kyabgon Thinley Lhundup

Modern Tibetan Grammar

༄༅། །༧སྐྱོབ་པའི་རྣམ་འཐར་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་མ།། འགྲེལ་བ་མཛད་པ་པོ། འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། །

ཨརྱན་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།