Zim-Chung Kawang, 2023

Zim-Chung Kawang, 2023

༄༅། །སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ནས་བཟུང་བོད་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་དུ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས་ཉམས་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། གཙོ་བོ་ཕྱིའི་ཡར་རྒྱས་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་གང་ཐུབ་བྱས། དེ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་རིམ་བཞིན་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱབ་སྟེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་པོར་གཙོ་གཉེར་བྱས་ཤིང་། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་དགོན་པའི་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་རྣམས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་འབད་རྩོལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་གནས། དེང་བར་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་མན་ངག་ཡོད་ཚད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཁྱོན་པོད ༡༣༥ བཞུགས་ཡོད་པ་ལས། བཀའ་རྒྱ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལ་”གཟིམ་ཆུང་བཀའ་དབང་”ཞེས་གྲགས་པ་སྔོན་དུས་སུ་གཙོ་བོ་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པར་གནང་སྲོལ་དེ་ལྟར་ཡང་། དེང་༸རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཐོག བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་བྱེད་པོའང་མི་ཉུང་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པར་བརྟེན། ཐེངས་འདིར་གཟིམ་ཆུང་བཀའ་དབང་ལ་བཅར་མི་རྒྱ་བལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཛམ་གླིང་ས་གནས་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་། མཁན་པོ། མཁན་མོ། སྒྲུབ་དཔོན། སློབ་དཔོན་དང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན། སྒྲུབ་གྲྭ་བ་ཁག་ཅིག་དང་། དགོན་པའི་ལས་སྣེ་དབུ་ཆོས་སོགས་ཁྱོན་ཞལ་གྲངས་༢༦༢ ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།

Since 1978, Drikung Kagyu monasteries, both inside and outside Tibet, began rebuilding and renovating their monasteries. At that time, a special focus was given to external development. After successfully completing the phase of external development, the lineage turned its special attention to generating inner wisdom through thoroughly engaging in the teachings and practices of the lineage. At the same time, a series of special efforts were made to preserve the traditional practices of rites and rituals.

 

All the empowerments, oral transmissions, guiding explanations, and pith instructions of the glorious Drikung Kagyu lineage are well-preserved in collections found in 135 volumes thus far. Of these, the collection of Dharmas which contains a seal of secrecy and is restricted from the public domain is popularly known as ‘Zimchung Kawang,’ and was traditionally imparted only to tulkus in the Lama’s private residence.

At present, the teaching of the Drikung Lineage has widely flourished across the globe and there are many qualified disciples who can lead The Practice Lineage through thoroughly engaging in teaching, practice, and activity. Hence, 262 disciples have now come to receive this Zimchung Kawang in Shravasti– tulkus, khenpos, khenmos, drubpöns, lopöns, dorjé lopöns, disciples from retreat centres, and heads of monasteries from India, Nepal, and diverse countries from across the globe.

དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པའི་འབྲི་གུང་༸སྐྱབས་མགོན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གིས། གཟིམ་ཆུང་བཀའ་དབང་དེ་ཉིད། ༢༠༢༣ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་༢༣ ནས་བཟུང་ཁྱོན་ཉིན་ཞག་ ༢༥ རིང་བསྩལ་གནང་རྒྱུ་དང་། དབུ་ཚུགས་པའི་ཉིན་དང་པོར་མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་གསུམ་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཛཱ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྗེས་གནང་དང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲོལ་ལྗང་གི་རྗེས་གནང་བསྩལ་ཏེ་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་དེ་རིང་གི་བར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་སོང་ཡོད།

On 23 September 2023, His Holiness the Drikung Kyabgön Konchok Tenzin Kunzang Thinle Lhundup, now seventy-eight years old, began giving the Zimchung Kawang. This series of teachings and empowerments will continue for twenty-five days. On the first day, His Holiness opened the gateway of Zimchung Kawang with giving oral transmission on Vajrasattva passed down from the Indian King Dza, the deity among the three Deities of the subtle mental concentration (Thugs-dam) of Lord Marpa and Green Tara passed down from Jowo Atisha.

བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་ནི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་བཞུགས་གནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། སྔ་རྗེས་སུ་དབྱར་གནས་ཁྱོན་ཐེངས་ ༢༥ བཞུགས་ས་གྷན་དྷ་ཀུ་ཀྲི་ཞེས་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྱི་ཁྲེ་ ༣༠༠ ཙམ་གྱི་སར་གནས་པའི་མཉན་ཡོད་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཐེག་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནང་བཞིན་ཡོད།

The teaching venue is located near the Buddha’s primary residence among the Eight Great Holy Sites of Buddhism known as “Gandhakuti,” “Fragrant Chamber,” situated in the Jetavana Grove, where he conducted twenty-five Varsas (Summer Rains Retreats). These teachings are being imparted at the Temple of Great Shravasti Centre, located approximately 300 meters from the Jetavana Grove, the revered holy site.

ཐེངས་འདིར་གཟིམས་ཆུང་བཀའ་དབང་ཞེས་ཡོངས་ཁྱབ་མ་བསྩལ་བའི་བཀའ་དབང་ཁག་ཅིག་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཀའ་རྒྱ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པའི་ཆོས་སྐོར་འབྲི་གུང་༧སྐྱོབ་པའི་མོས་གུས་སྲོག་འཁོར་གྱི་བཀའ་དབང་དང་། དེའི་ཁྲིད། ༧སྐྱོབ་པའི་གསང་བའི་ཟབ་ཆོས་པོད་གཉིས། ཨ་ཕྱིའི་ལྷ་དབང་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། ཨ་ཕྱིའི་བེའུ་བུམ་པོད་གཅིག་སོགས་སྔར་སྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་ཁག་གི་ཐོག

The teaching being conferred is Zimchung Kawang which is normally restricted from the public domain and especially the Dharmas that contain the seal of secrecy and includes empowerment and guiding explanations on The Circle of Life-Force of Devotion and Reverence, (Mogu Sokkhor) by Kyobpa Jigten Sumgön; Kyobpa Jigten Sumgön’s The Secret Profound Dharmas in two volumes, Achi Lhawang KaGya Ma, and Achi Pebum, a one-volume compilation of writings on Achi practice. These all are based on historic tradition.

ཐེངས་འདིར་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་དམིགས་བསལ་ཆེས་ཉག་ཕྲ་བའི་མར་རྔོག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐོར། དཔེར་ན་རྔོག་ལུགས་སྔ་མའི་བརྒྱུད་སྲོལ་གྱི་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་དགུའི་དབང་ཆེན་དང་། མར་པ་རང་གིས་མཛད་པའི་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་ཆོག་མདོ་དང་སྦྱར་བའི་ལུང་དང་། མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནས་ཚུར་སྟོན་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མར་ལུགས་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་དབང་ཆེན་དང་། དེའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རིམ་ལྔ་༧སྐྱོབ་པའི་ཟབ་ཆོས་དང་། གདམས་ངག་མཛོད་ཀྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ལུང་བཅས་བསྩལ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་མར་པས་མཛད་པའི་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་འབུམ་ཆུང་ཉི་མ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད། རྒྱུན་འཁྱེར། ཚོགས་མཆོད། སྦྱིན་བསྲེགས་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྩལ་དང་རྩོལ་རྒྱུ་རེད།

This time, an emphasis will be given to the Dharmas of the Mar-Ngok lineage, which is on the verge of a decline. This includes the Nine-Deity Hevajra Great Empowerment, Hevajra Mandala Ritual Endowed with Scriptural Transmission by Marpa, Great Empowerment of Cakrasaṃvara Mandala Ritual in the Marpa Tradition; passed down from Marton Choske Lotos and then from Tsurton Wanggi Dorje and its Commentary on Root Tantra: Jigten Sumgön’s Profound Teaching on Five Stages and oral transmission found in The Treasury of Spiritual Instructions, guiding explanations on Root Tantra of Hevajra; BumchungNyima, guiding explanations on the Stages of Generation, oral transmission on Daily Prayers, Feast Offerings, and Fire Pujas.

དེ་བཞིན་ཐེངས་འདིར་དཔལ་སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བརྡ་དབང་། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་གི་འགྲེལ་ཆེན་པོད་གཉིས་ཀྱི་ལུང་དང་། སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་དང་། ཀུ་རུ་ཀུལླིའི་རྗེས་གནང་གནང་རྒྱུ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་གའི་ལྗགས་ལུང་སོགས་བསྩལ་གནང་མཛད། གཞན་ཡང་པདྨ་གླིང་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་གཏོར་དབང་དང་། ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་གྱི་གཏོར་དབང་། སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་དབང་། སེང་གདོང་མ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། རྒྱབ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཇོ་ནང་གི་ཁྲིད་བརྒྱ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མ་ཧཱ་མ་ཡའི་དབང་ཆེན་སོགས་གནང་རྒྱུ་ལགས།

Additionally, this time, a same empowerments and transmissions from Taklung Kagyu Teachings, which are on the verge of a decline. This includes the conferment of Symbolic Empowerment of Vajravarahi: Co-emergent Hearing Lineage, oral transmission on the two-volumes of The Great Commentary on Words of Vajra Dakini: Root of the Six-Yogas of Nāropā, White Cakrasaṃvara empowerment, Sādhanā of White Cakrasaṃvara of the Drikung Kagyu, Longevity Ritual Empowerment of White Cakrasaṃvara. These empowerments and oral transmissions have been bestowed.

Furthermore, conferment of Torma Empowerment of Guru in Peaceful and Wrathful Form, which is passed down from Padma Lingpa, Torma Empowerment of Three Roots of Most Profound, Empowerment of Saṃbhogakāya Medicine Buddha with Chief and Retinue, empowerment of Kurukullā and Siṃhamukhā , Hundred Guiding Explanations of Jonang, and empowerment of Mahāmāyā. These empowerments and oral transmissions will be bestowed.

ཐེངས་འདིའི་གཟིམ་ཆུང་བཀའ་དབང་གནང་ཐུབ་པ་འདིས། སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆུ་བོ་འགོར་གཏུག་ཐག་ཉེ་རུ་སོང་བ་དང་། གདམས་ཟབ་ཉིང་དྲིལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་ཡང་གྲངས་མང་བས། སླད་སྤྱི་བྱེའི་བསྟན་པའི་བརྒྱུད་པ་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་འགན་ལེན་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན།
ཐེངས་འདིའི་གཟིམ་ཆུང་གི་བཀའ་དབང་ཞུ་མི་ཁ་གྲངས་སྔར་ལས་མང་བ་བྱུང་བ་དེས་བཀའ་རྒྱ་ཡང་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། བཀའ་རྒྱ་ཡོད་པའི་ཆོས་སྐོར་དེ་དག་བརྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་སློབ་མ་ཉུང་ཤས་ལ་བཀའ་རྒྱ་དང་བཅས་སྤེལ་བ་མ་གཏོགས། རང་དགར་གང་བྱུང་སྤེལ་ན་བཀའ་རྒྱའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་བཞིན་དམ་ཚིག་ཉམས་ནས་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་ལྟུང་བ་ཁོ་ནར་ངེས་པས་དབང་ཞུ་མི་རྣམས་ནས་ཐུག་ཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུའི་གསལ་འདེབས་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ནི་དམ་གཙང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། བརྒྱུད་པ་དེ་ནི་དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པས་སོ། །

This conferment of secret empowerments and transmissions has brought The Practice Lineage’s teachings close to its origin. This heart-essence and profound instructions have given rise to fruitxion in the number of disciples who are able to hold the lineage, have reached a high degree and have taken on the responsibility to uninterruptedly maintain the teaching of The Practice Lineage in particular and the Buddhadharma in general.

Additionally, the numbers of disciples receiving these secret empowerments and transmissions have increased higher ever than before, yet this does not mean that the seal of secrecy has loosened. In reality, these Dharmas contain the seal of secrecy and are only meant to be conferred to those disciples who can truly hold the continuum of the lineage without causing it to decline. If these secret Dharmas are wantonly conferred on everyone, it then causes the samaya to decline, which in turn leads to falling into the hell realms. This is rightly said in the writings concerning “seal of secrecy”.

Therefore, this is to appeal to all those coming to receive the empowerments: please keep this in mind. Vajrayāna depends on the lineage of pure samaya in empowerment, oral transmission, and guiding explanations and the lineage depends on samaya.