ཨརྱན་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

ཨརྱན་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་རྩོམ་བསྒྲིགས་གནང་བ། ཨརྱན་མི་རིགས་ཀྱི་གདོད་མའི་རིགས་རྒྱུད་དང་། ཡོང་ཁུངས། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་སྐོར་གྱི་གྲིབ་གཡོག་དག་འོད་སྣང་གསལ་བར་བྱས་པ། ཨརྱན་འབྲོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དེ་བཞིན་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཐག་ལས་ཕབ་ལེན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།

E-BOOK:https://drive.google.com/file/d/1WzggLOppgUO1PQiAanCWMGP3erhiBMTI/view?usp=sharing

The origin of the Aryan lineage, their valuable resources, and their contributions to India’s splendor are illuminated in the concise history of the Aryan Brogpas text. This text has been compiled by His Holiness Drikung Kyabgoan Chetsang Thinle Lhundup.
Kindly download the text from the link provided below.

PDF LINK:https://drive.google.com/file/d/1nccccMSCB_V3x-h25q4ettvPREh4g5qz/view?usp=sharing